Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Haarlem Boat 

Artikel 1 Definities 

1. Haarlem Boat., gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 72534257, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als aanbieder.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gast.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan aanbieder zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de gast werkzaamheden voor gast verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens aanbieder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Aanbieder heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, wanneer zij dit nodig acht. 

Artikel 3 Aanbod en inschrijvingen 

1. Aanbieder kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de gast redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Inschrijvingen voor een trip kunnen tot 7 dagen voor vertrek worden geboekt, tenzij anders aangegeven. 

3. Minderjarigen kunnen enkel onder begeleiding deelnemen aan een trip. 

4. Voor op maat gemaakte trips zal een offerte worden verzonden. Vanaf het moment van het accepteren van de offerte door de gast komt de overeenkomst en daarmee samenhangende betalingsverplichting tot stand.
5. Gast ontvangt automatisch na aanbetaling per e-mail een boekingsbevestiging. 

Artikel 4 Prijzen en betalingen 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De vermelde prijzen bevatten in geval van privé rondvaarten standaard geen pakket. Eventuele extra opties, zoals een drankpakket, kunnen apart worden toegevoegd en betaald. 

3. Aanbieder is gerechtigd een toeslag te rekenen voor custom pick-up en drop-off locaties. Tevens is zij gerechtigd kurkengeld te rekenen wanneer gasten zelf drank en hapjes meenemen.
4. Indien noodzakelijk wordt geacht kunnen extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen worden gefactureerd naar de tijd die nodig is om de boot te reinigen met een minimum van 1 uur. 

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Aanbieder heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de gast. 

6. Aanbetaling dient na boeking plaats te vinden. Pas na ontvangst van aanbetaling wordt de boeking bevestigd. 

Artikel 5 Informatieverstrekking gast 

1. Gast stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Aanbieder.
In geval van een privé cruise dient het aantal gasten uiterlijk 48 uur vooraf kenbaar te worden gemaakt aan aanbieder, zodat de cruise passend kan worden opgezet. Extra gasten na deze 24 uur kunnen mogelijk niet worden geaccommodeerd. 

2. Gast staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Aanbieder zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Gast vrijwaart Aanbieder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 

Artikel 6 Wijziging en annulering van de overeenkomst 

 1. Bij annulering door de gast van een tour wordt in geval van onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van Aanbieder- geprobeerd de trip te verzetten.
 2. Indien er geen sprake is van een geldige reden worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd:  Annulering na reservering resulteert in betaling van het gehele bedrag.

3. De tour mag bij verhindering van de gast worden overgedragen. Gast dient de nieuwe gegeven tijdig te melden aan Aanbieder.
4. In geval van extreme weersomstandigheden die het onveilig maken te varen, zoals hevige storm en onweer, zal de trip worden geannuleerd. 

5. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in het derde lid van dit artikel, zijn regen en kou geen geldige reden tot annulering door beide partijen. 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Een boot kan enkel worden gehuurd met kapitein.
2. Deelname aan de trip is op eigen risico. Aanbieder en diens kapiteins zullen de veiligheid van de gast zo optimaal mogelijk beschermen.
3. De boten zijn niet rolstoeltoegankelijk. Er kan, mits tijdig aangegeven, wel ruimte worden vrijgehouden voor een opgevouwen rolstoel of kinderwagen. 

4. Gast wordt geacht zich tijdens de trip rustig te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de trip zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag. Aanbieder behoudt zich tevens het recht gasten te weigeren bij aanvang van de trip.
5. Gast wordt geacht te allen tijde de aanwijzingen van de kapitein op te volgen. 

6. Gast is tijdens gedeelde trips niet gerechtigd te roken aan boord. Tevens zijn huisdieren niet gewenst op gedeelde trips. Eigen consumptie is niet toegestaan.

7. Private trips zijn enkel mogelijk met een minimumduur van 2 uur.
8. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig verschijnen van gast. De afgesproken duur van de trip begint te lopen vanaf de overeengekomen begintijd. 

9. Een geboekte boot kan te allen tijde worden vervangen door een andere boot, wanneer de geboekte boot om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Daarnaast heeft aanbieder het recht de op- en afstaplocatie te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. 10. De starttijd van een trip kan tot 60 minuten van starttijd veranderen. De duur van de trip zal in een dergelijk geval niet veranderen. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade 

1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Deelname aan de trip is op eigen risico.
2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens gast verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer gast de instructies van de organisatie of kapitein niet heeft opgevolgd.
4. Aanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de trip. 

5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het niet kunnen varen wegens overmacht.
6. Indien gast tijdens een trip materiaal van aanbieder beschadigt, is gast gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
6. In het geval dat aanbieder een schadevergoeding verschuldigd is aan gast bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd dan wel het bedrag dat door aanbieder in rekening is gebracht.
7. Gast vrijwaart aanbieder tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door aanbieder geleverde diensten. 

Artikel 9 Klachten 

1. Gast is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan aanbieder.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de gast geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 10 Intellectueel eigendom 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt aanbieder alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes, routes etc. 

2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van aanbieder worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. 

Artikel 11 Geschilbeslechting 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin aanbieder is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de aanbieder en betrokken derden 12 maanden. 

CONTACTGEGEVENS:
 

https://www.haarlemboat.nl/
  +31 6 87356762 

info@haarlemboat.nl

2. DATA COLLECTED
DATA STORAGE LOCATION

We are German based company and operate web servers hosted in Germany. Our hosting provider Hetzner Online GmbH adheres to the EU/US “Privacy Shield”, ensuring that your data is securely stored and GDPR compliant. For more information on Hetzner Online GmbH privacy policy, please see here: Hetzner Data Privacy Policy.

REGISTRATION DATA

If you register on our website, we store your chosen username and your email address and any additional personal information added to your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit this information.

PURCHASE DATA

To receive product support, you have to have one or more Envato/AncoraThemes purchase codes on our website. These purchase codes will be stored together with support expiration dates and your user data. This is required for us to provide you with downloads, product support and other customer services.

SUPPORT DATA

If you have registered on our website and have a valid support account, you can submit support tickets for assistance. Support form submissions are sent to our third party Ticksy ticketing system. Only the data you explicitly provided is sent, and you are asked for consent, each time you want to create a new support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

COMMENTS

When you leave comments on the website we collect the data shown in the comments form, and also the IP address and browser user agent string to help spam detection.

CONTACT FORM

Information submitted through the contact form on our site is sent to our company email, hosted by Zoho. Zoho adheres to the EU/US “Privacy Shield” policy and you can find more information about this here: Zoho Privacy Policy.

These submissions are only kept for customer service purposes they are never used for marketing purposes or shared with third parties.

GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our site for anonymous reporting of site usage. So, no personalized data is stored. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behavior on our website please use this link: Google Analytics Opt-out.

CASES FOR USING THE PERSONAL DATA

We use your personal information in the following cases:

 • Verification/identification of the user during website usage;
 • Providing Technical Assistance;
 • Sending updates to our users with important information to inform about news/changes;
 • Checking the accounts’ activity in order to prevent fraudulent transactions and ensure the security
 • over our customers’ personal information;
 • Customize the website to make your experience more personal and engaging;
 • Guarantee overall performance and administrative functions run smoothly.
3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.
NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA
If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself. If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:
 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.

You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. AncoraThemes permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of AncoraThemes to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

AncoraThemes may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by AncoraThemes, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. AncoraThemes bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to AncoraThemes, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS
We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.